Performance Top
Name Kurs Kupon Rendite (ISMA) Laufzeit Perf.
ENERCITY AG GEN. 850,0 NaN% NaN% 31.12.9999 10,8%
INTL FIN. CORP. 17/47 ZO 10,3 0,00% 8,04% 21.11.2047 9,4%
AIR BERLIN 14/19 0,7 5,62% 305,44% 09.05.2019 9,1%
ODEBRECHT FIN. 13/25 REGS 34,8 4,38% 25,99% 25.04.2025 5,3%
ARGENTINA 2035 IO GDP 6,0 0,00% 0,00% 31.12.9999 5,3%
Performance Flop
Name Kurs Kupon Rendite (ISMA) Laufzeit Perf.
AIR BERLIN 14/19 0,5 6,75% 307,29% 09.05.2019 -21,5%
CORPORAC. GEO 10/20 REGS 0,6 9,25% 0,00% 30.06.2020 -7,7%
ENTERPRISE HLDGS 15/20 3,2 7,00% 67,20% 30.03.2020 -7,1%
EMPRESAS ICA 11/21 REGS 14,2 8,90% 86,66% 04.02.2021 -6,0%
PETROLEOS D VEN. 13/26 20,8 6,00% 0,00% 15.11.2026 -5,3%
Meistgeklickt
Name Kurs Kupon Rendite (ISMA) Laufzeit Perf.
BERTELSMANN GEN.2001 341,0 15,00% NaN% 31.12.9999 -1,2%
DT.BANK 97/27ZO REGS 39,0 0,00% 11,50% 27.05.2027 0,0%
DE ANL. 10J 101,1 NaN% NaN% 31.12.9999 -0,1%
STEINHOFF FIN. 14/21 CV 84,3 4,00% 11,04% 30.01.2021 -0,9%
KRED.F.WIED.16/21 MTN RB 103,5 9,00% 7,78% 15.12.2021 0,0%
Volumen Tops
Name Kurs Kupon Rendite (ISMA) Laufzeit Vol. (MIO)
EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN 92,0 4,75% 8,32% 19.01.2021 0,0
EIB EUR. INV.BK 17/20 MTN 97,6 7,00% 8,29% 27.07.2020 1,0
DT.BANK MTN 17/20 98,1 0,18% 0,00% 07.12.2020 0,0
RABOBK NEDERLD 12/22 MTN 113,2 4,12% 0,92% 14.09.2022 1,0
DT.BANK MTN 16/19 100,3 1,00% 0,57% 18.03.2019 1,0
Umsatz Tops
Name Kurs Kupon Rendite (ISMA) Laufzeit Umsatz (Mio)
EIB EUR. INV.BK 16/21 MTN 92,0 4,75% 8,32% 19.01.2021 0,0
RABOBK NEDERLD 12/22 MTN 113,2 4,12% 0,92% 14.09.2022 113,2
SWEDEN 15-32 FLR 3111 125,2 0,13% 0,00% 01.06.2032 199,9
DT.BANK MTN 17/20 98,1 0,18% 0,00% 07.12.2020 0,0
EIB EUR. INV.BK 17/20 MTN 97,6 7,00% 8,29% 27.07.2020 97,7
Rentenindizes
  Letzter Veränderung Stand
REX GESAMT PERF. 484,17 -0,1% -0,60 20.06.2018 13:00
Benchmark Anleihen
Land Performance 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre 30 Jahre
Deutschland -0,66% -0,26% 0,38% 1,15%
England 0,72% 1,04% 1,30% 1,78%
Frankreich -0,56% -0,14% 0,66% 1,66%
Italien 0,60% 1,47% 2,55% 3,47%
Japan -0,14% -0,11% 0,03% 0,71%
Kanada 1,83% 2,03% 2,18% 2,16%
USA 2,56% 2,80% 2,93% 3,07%
Schweiz -0,78% -0,51% -0,02% 0,54%